עוד

  1. בית הלל - בואו להכיר
  2. מי אנחנו
  3. הורדת חוברות
  4. רבני בית הלל
  5. בתקשורת
  6. לתמיכה בבית הלל

חיפוש

חפש

פייסבוק

פסקי הלכה

בין הפרדה לשותפות נשים וגברים בחברה (בית המדרש הרעיוני של בית הלל)

מערכת היחסים הראויה בין המינים היא גורם בעל חשיבות רבה בעיצוב דרכו ורוחו של עם ישראל. במציאות ימינו, נשים וגברים פועלים יחד בתחומים שונים; החברה הדתית בישראל מורכבת מקבוצות שונות, שבחלקן יש שותפות חברתית רבה בין המינים. מהי ההדרכה של התורה במצב כזה? במאמר זה מפרטים רבני ורבניות בית הלל את היתרונות שבהפרדה בין המינים, לצד היתרונות של חברה שבה נשים וגברים שותפים יחד, במסגרת ההלכה. כפי שמובא בנספח ההלכתי, פסיקת ההלכה בתחום זה הושפעה לאורך הדורות מן המציאות החברתית המשתנה, וביקשה תמיד לקחת בחשבון את מכלול השיקולים, להבין את מקומו של הציבור, ולנסות לכוון אותו אל עבר הצניעות והקדושה, בדרך המתאימה לצרכיו הרוחניים של הדור. יש להבחין בין סוגים שונים של פעילויות, ולהתחשב בגילם של האנשים שעליהם מדובר. בד בבד עם ההקפדה על הצניעות, יש לדאוג לכך שההלכה תקוים באופן שמכבד את הנשים בדרך ראויה בימינו. מתוך הפירוט של כל השיקולים הנזכרים, הוצעו קווים מנחים לחברה דתית בת ימינו, שבה יוכלו גברים ונשים לפעול בשותפות בגבולות ההלכה וברוח התורה, כאלטרנטיבה לחברה המתירנית המודרנית.