צביעת שיער לגברים

הלכות ולימוד תורה | חברה וקהילה

שיתוף המאמר -

השאלה 

האם מותר לגברים לצבוע שיער? אם היום זו נורמה לבנים, האם יש עדיין בעיה של "לא ילבש"?

התשובה 
שלום וברכה,

במקורה של ההלכה, אסורה צביעת שיער משום איסור "לא ילבש גבר כלי אשה" וכך כותב הרמב"ם: (הלכות עבודת כוכבים פרק יב הלכה י):
"המלקט שערות לבנות מתוך השחורות מראשו או מזקנו משילקט שערה אחת לוקה מפני שעדה עדי אשה, וכן אם צבע שערו שחור משיצבע שיער לבנה אחת לוקה".
ע"פ הרמב"ם זהו איסור מן התורה, ברם הראב"ד על המקום מעיר שזהו איסור דרבנן וכן דעת רוב הראשונים.
הנפקות בין השיטות הינה במקום צער. חז"ל לא גזרו גזירותיהם במקום צער ולכן אם חומרת האיסור מדרבנן יש מקום להתיר במקום צער וכן התיר הרב יוסף שאול נתנזון (לבוב – 1808-1875) בשו"ת שואל ומשיב ח"א סימן רי, וזו לשונו:
"…הנה שאלתו דמר הוא באיש צעיר לימים שאירע לו מקרה שנתלבן השערות של חצי זקנו בצד אחד והוא ירא וחרד לדבר ד´ …אם מותר לו לצבוע השערות לבנות שיהיו שחורות מחמת שיש לו בזיון וצער בין בני אדם ואם אינו עובר בזה משום לא ילבש גבר?
לדינא כיון דברוב הפוסקים נראה שאינו רק איסור מדרבנן…ע"כ מי שרוצה לסמוך על רוב הפוסקים שהם רובא דמינכרא דלא ס"ל כרמב"ם וא"כ אינו רק איסור מדרבנן ויוכל לסמוך בזה".

טעם נוסף להתיר הוא במקום בו מוכח שלא מדובר ברצון של גבר לנהוג מנהגי אשה (דבר המוגדר בתורה כמעשה "תועבה"), כי אם לצורך תועלת מעשית.
בשו"ת שרידי אש (הרב יחיאל יעקב ויינברג זצ"ל) מתיר מטעם זה וזו לשונו: " שבמקום שאינו מתכוין לשם יפוי מותר לאיש להתלבש בבגדי אשה, כגון שרוצה להנצל מצינה. ולפי זה אין לנו לאסור צביעת שער הזקן במקום שאינו מכווין לקישוט ורק עושה כן לשם תועלת מעשית,…הסיכום היוצא מכל האמור לעיל, שלכל השיטות יש להתיר ציבוע השערות אם אינו מתכוין ליפוי כי אם לתועלת מעשית…דמותר לצבוע שערו במקום שגורם לו הלובן הפסד או ביוש, שהיסוד של האיסור ומהותו הוא להתקשט בתכשיטי אשה, וכל שאינו עושה לתכשיט, אין כאן איסור… "
טעם נוסף אותו מביא השרידי אש הוא הנורמה החברתית אשר השתנתה וכיום גם גברים צובעים את שערם: "ועל הטעמים הנ"ל יש להוסיף גם טעם להיתרא, שכן האנשים בזמנינו נוהגים כן…"
עם זאת, מסיים השרידי אש במילים "והמחמיר תבוא עליו ברכת הגה"ק ז"ל".

למסקנה: אם הדבר מביא לך צער רב, יש מקום להקל בצביעת השיער ויש על מי לסמוך בדבר.

בברכה,
רונן

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד

לקריאה נוספת -

קבלת מצוות בגיור

03.06.2024

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024

זהות יהודית וגיור מול אתגרי השעה

26.05.2024

חזרה לכל המאמרים בנושא הלכות ולימוד תורה | חברה וקהילה

שיתוף המאמר -