האם כהן פטור ממטלות בית לא מכובדות?

זוגיות ומשפחה

שיתוף המאמר -

השאלה

האם אשה יכולה לבקש מבעלה כהן לזרוק פח אשפה , או להחליף טיטולים לתינוק?


תשובה

שלום רב,

בעניין זה יש לחלק בין שני עניינים:

א.     המשנה בגיטין דף נט. אומרת שכהן קורא ראשון משום דרכי שלום. והגמ' שם בהמשך לומדת "וקדשתו" – לכל דבר שבקדושה. ומפרטת הגמ' – תנא דבי רבי ישמעאל: לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול כל דבר ראשון. וכן נפסק בשולחן ערוך (קלה,ג).

הרי שיש לכהן דין שהוא בתנאים מסוימים – כאשר מדובר בדבר שבקדושה –  קודם לאחרים. האחרונים מביאים שהכהן יכול למחול על כבודו, מלבד בעניין היותו ראשון לקריאה בתורה (משנה ברורה סק"ט).

ב.     נושא אחר שקשור לקדושת הכהן הוא השימוש בו, כלומר: האיסור לאחרים להשתמש בו לפעולות וכד' (רמ"א קכח,מה ומקורו בירושלמי ברכות ח,ה). זהו צד הפוך לצד הקודם: שם הציבור נדרש לכבד וליצור מעמד מיוחד לכהן, וכאן הציבור נדרש לכל הפחות שלא להשתמש בו.

אלא שגם במקרה זה המשנה ברורה (קכח, סקע"ה) מביא שמותר לכהן למחול על כבודו שכן כבוד הכהונה ניתן לכהנים רק כפריבילגיה. אמנם שיטת הט"ז מחמירה יותר שאין לו למחול על כבודו אלא אם כן יש לו הנאה מהמחילה; וסיים המשנה ברורה שטוב להחמיר. אולם האחרונים (ערוך השולחן עב; פסקי תשובות צה) כתבו שמעיקר הדין הלכה כדעה ראשונה ולכן בשימוש רגיל וכן באיש ואשתו, נוהגים להקל. ואם יש לכהן הנאה מזה, מותר אפילו בשימוש בזוי.

במקרה שלנו מדובר בפעולות המהוות א"ב של שותפות טבעית בין איש לאשתו. וכיוון שמצינו בהלכה אפשרות למחילה על קדושת הכהונה, לא יעלה על הדעת שלא יבצע הכהן את תפקידו בעבודות הבית כולן, במיוחד שיש בזה מצווה וגם הנאה שהוא מסייע לאשתו ומכבדה שלא ייפול נטל זה עליה. ואם לפרנסתו מותר לכהן שישתמשו בו אפילו שימוש בזוי (נשמת אברהם א,קכח סק"י) כל שכן במקרה זה.

 בברכה,

הרב משה כהן

רבני בית הלל

לקריאה נוספת -

הצעת השפופרת כפתרון עבור אי-פריון הלכתי- הרבנית חנה אדלר לזרוביץ

09.09.2021

לינה אצל הוריי הזוג בימי הנידה

25.08.2021

הוצאת זרע לבטלה בזמן יחסי אישות

25.08.2021

חזרה לכל המאמרים בנושא זוגיות ומשפחה

שיתוף המאמר -